Kategorija za 3. godinu

OPIS PREDMETA 

CILJEVI PREDMETA 

Upoznavanje temeljnih koncepata, strukture i principa rada računalnih mreža i njihovih komponenti kao što su mrežni uređaji, mediji za prijenos podataka i mrežni protokoli.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET 

Minimalni ishodi učenja: 

- opisati jednostavan komunikacijski sustav.

 - opisati serijsku i paralelnu komunikaciju. 

- opisati općeniti model informacijske mreže. 

- navesti osnovna obilježja i osnovne toplogije lokalnih računalnih mreža. 

- navesti osnovna obilježja i osnovne toplogije bežičnih lokalnih računalnih mreža. 

- opisati virtualne lokalne računalne mreže. 

- znati osnovne koncepte umrežavanja računala. 

- opisati internet mrežu. 

- navesti i opisati mrežne usluge implementirane na internetu. 

- opisati javnu telefonsku mrežu. 

 Željeni ishodi učenja:

 - navesti primjere serijske i paralelne komunikacije. 

- navesti i opisati medije za prijenos informacija. 

- opisati slojevitu arhitekturu informacijske mreže. 

- navesti i opisati protokolni složaj lokalnih računalnih mreža. 

- navesti i opisati protokolni složaj bežičnih lokalnih računalnih mreža. 

- navesti i opisati protokole korištene na internetu. 

- opisati ISDN. 

- navesti i opisati GSM, GPRS i UMTS arhitekturu.

OPIS PREDMETA 

CILJEVI PREDMETA 

Upoznati studenta sa osnovnim načelima upravljanja kvalitetom. Ukazati na mogućnosti upotrebe alata za upravljanje kvalitetom u organizacijama. 

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET

Pravilno definirati pojmove kvalitete kroz misaonu, sadržajnu i koncepcijsku podlogu. - pravilno definirati alate za upravljanje kvalitetom. - procijeniti i analizirati kvalitetu i troškove kvalitete u organizacijama - pravilno definirati načine i mogućnosti kontrole kvalitete u organizacijama 

SADRŽAJ PREDAVANJA 

Pojam i teorije upravljanja kvalitetom. Temeljne postavke upravljanja kvalitetom. Kvaliteta i poslovni rezultat – troškovi kvalitete. Sustavi upravljanja kvalitetom. Razvoj ISO normi. Potpuno upravljanje kvalitetom – TQM. Šest sigma koncept. LEAN menadžment. Alati i metode upravljanja kvalitetom. Integrirani i ostali sustavi upravljanja. Akreditacija, certifikacija i nadzor. 

SADRŽAJ SEMINARA 

Teme seminarskih radova pokrivaju cjelokupni teoretski sadržaj kolegija. Seminarska nastava obuhvaća pripremu za kolokvije te njihovu analizu.

OPIS PREDMETA 

CILJEVI PREDMETA

 Postići da studenti nauče temeljne koncepte, principe i arhitekturu baza podataka. Kroz praktičnu nastavu (vježbe i samostalni projekti) omogućiti studentima da savladaju osnovna praktična znanja i vještine u služenju I praktičnoj primjeni baza podataka. 

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET - pravilno definirati temeljne pojmove vezane uz baze podataka, - izraditi i razumjeti jednostavniji konceptualni odnosno logički model podataka (ERD/IDEF1X), - analizirati elemente i koncepte modela podataka, a osobito RMP, - definirati funkciju i arhitekturu relacijskih SUBP, - definirati temeljne naredbe SQL jezika, te rješavati jednostavnije programske zadatke u SQL-jeziku, - samostalno koristiti Microsoft Access i SQLite, - razumjeti što je ODBC i moći ga praktično koristiti. 

SADRŽAJ PREDAVANJA 

Uvod u kolegij i baze podataka. Pojam baze podataka, sadržaj baze podataka – podaci i meta-podaci. Model podataka, semantika, ANSI/SPARC arhitektura. Apstrakcije podataka. Konceptualno modeliranje – ER-model. Relacijski model podataka – uvod, struktura, integritet. Operacije u relacijskom modelu podataka. Logički model podataka – normalizacija, IDEF1X . SQL – pojam, standard, razvoj. SQL DDL. SQL DML. Napredna upotreba SQL. Transakcije, procedure, funkcije, trigeri. Sigurnost i zaštita – autorizacija, privilegije. Pogledi – vrste, namjena. Vjernost DBMS sa RMP i Coddova pravila. Distribuirane baze. Napredni koncepti i primjene BP.