Kategorija za 2. godinu

OPIS PREDMETA 

CILJEVI PREDMETA 

Upoznati studenta sa marketingom kao suvremenom tržišnom koncepcijom. 

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET Pravilno definirati marketing kao koncept moderne ekonomije. - pravilno analizirati tržišne okolnosti i definirati ključan tržišni segment. - analizirati utjecaj pojedinih marketinških aktivnosti na rezultat poslovanja poduzeća - pravilno primijeniti obrađene analize tržišta u svrhu postavljanja kvalitetne marketinške strategije. 

SADRŽAJ PREDAVANJA Poimanje marketinga kao suvremene tržišno usmjerene koncepcije razmjene. Nastanak i razvoj marketinga, zadaci i njegova primjena u gospodarstvu i društvu. Ciljevi marketinga, aktivnosti i procesi za njegovo ostvarivanje. Potrebe, želje i motivi ponašanja kupaca i potrošača. Uloga, značaj i metode istraživanja tržišta i marketinški informacijski sustav. Planiranje marketinških aktivnosti. Segmentacija tržišta potražnje i diferenciranje proizvoda i usluga. Organizacija marketinških funkcija i aktivnosti. Elementi i činitelji marketinškog spleta-miksa. Upravljanje marketinškom spletom. 

SADRŽAJ SEMINARA 

Kroz teme seminarskih radova, obrađen je cjelokupni teoretski sadržaj predmeta.

OPIS PREDMETA CILJEVI PREDMETA

 Pripremiti studente da postanu menadžeri stjecanjem temeljnih znanja o tome što je menadžment, koji su njegovi poslovi i zadaci, kako ih treba obavljati i kako na to utječe okolina u kojoj menadžment djeluje. 

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET

Pravilno definirati osnovne pojmove kojima se određuje menadžment, njegovo poimanje i uloga. - usporediti i razlikovati pristupe i teorije menadžmenta, razine menadžmenta kao i okolinu menadžmenta. - opisati temeljne funkcije menadžmenta neodvojive od menadžera na svim razinama menadžmenta i u svim organizacijama. - analizirati izazove modernog menadžmenta povezane sa tememama raznolikosti, etike, društvene odgovornosti, svjetskom poslovnom scenom i informacijskom tehnologijom. 

SADRŽAJ PREDAVANJA 

Određenje menadžmenta: pojam menadžmenta, proces menadžmenta, razine menadžmenta. Teorije menadžmenta: strukturalne teorije, biheviorističke teorije, moderne teorije. Suvremeni menadžment: međukulturalni menadžment, međunarodni menadžment, poslovna i menadžerska etika, društvena odgovornost menadžmenta. Okolina menadžmenta: vanjska okolina, interna okolina, odnos organizacije i okoline. Planiranje: proces i razine planiranja, načini planiranja, metode i pristupi planiranju. Strategijski menadžment: temeljni pristupi izvorima konkurentske prednosti, strategijska analiza vanjske i unutarnje okoline, formuliranje strategija na korporacijskoj, poslovnoj i funkcijskoj razini. Organiziranje: načela departmentalizacije, klasični i suvremeni organizacijski dizajn. Organizacijska kultura: važnost organizacijske kulture, pokazatelji i vrste organizacijske kulture. Vodstvo: teorije vodstva, odnos menadžmenta i vodstva. Menadžment ljudskih potencijala: predviđanje potreba za ljudskim potencijalima, zapošljavanje ljudkih potencijala, praćenje i razvoj. Kontroliranje: svrha kontrole, proces kontrole, vrste kontrole.