Kategorija za 1. godinu

Upoznati studenta s brojevnim sustavima, logičkom algebrom komutacijskih sklopova, osnovnim principima kodiranja informacija, modelom računala, osnovnim komponentama računala te pojmom operacijski sustav.
OPIS PREDMETA CILJEVI PREDMETA 

Upoznati studente sa temeljnim pojmovima i principima informatike. Kroz praktičnu nastavu (vježbe) omogućiti studentima da savladaju osnovna znanja i vještine u služenju uredskim softverskim alatima. 

OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET

pravilno analizirati temeljne pojmove iz područja informatike, - objasniti povijesni razvitak i perspektive informacijske tehnologije, - razumjeti ulogu i važnost informatike u ekonomiji i društvu, - razlikovati različite uređaje odnosno komponente IT, te znati objasniti njihove karakteristike i namjenu u praktičnoj primjeni, - koristiti se računalom i uredskim softverskim alatima (Office paketi) u normalnim uredskim poslovima. 

SADRŽAJ PREDAVANJA 

Uvod: uvod u temeljne pojmove kolegija. Razvoj računala kroz povijest: ideje i pretpostavke računala, mehaničke naprave, zrelije ideje. Prva digitalna računala, komercijalni razvoj, mikroprocesori, osobna računala. Koncepti arhitekture i organizacije digitalnih računala: von Neumannova arhitektura, dijelovi, povezanost, logički i sklopovski temelji. Osnovni pojmovi osobnog računala: hardver, softver, periferni uređaji , vrste računala prema namjeni. Elementi strojne podrške: matične ploče, procesori, chipsetovi, memorije, vanjske memorije. Elementi programske podrške: pojam programa i programiranja, softver, vrste softvera, značajke.Internet. Informatika kao primjenjena djelatnost: temeljni pojmovi, informacijski sustavi, poslovna informatika, strategija, upravljanje, razvoj, informatički menadžment. Uredska primjena informatike – uredski programski alati: Microsoft alati, , procesori teksta, tablični kalkulatori, internet alati, mail alati, rad na daljinu, kolaboracija, dobre i loše strane uredskih alata - problem integracije i konzistencije podatka. Open-source uredski alati.Uvod u uredske baze podataka.Osnove programske logike.Informacijsko društvo – karakteristike i posljedice: karakteristike, stanje kod nas i u svijetu, utjecaj IT na poslovanje, društvo, socijalne grupe IT korisnika, informatička pismenost, ovisnost društva i gospodarstva o IT, globalizacija i IT. Zaštita, sigurnost i privatnost u primjeni i korištenju informacijske tehnologije: sigurnosni rizici u primjeni i korištenju IT, licence, open-source, osobna sigurnost, privatnost, pravne posljedice.

OPIS PREDMETA 

CILJEVI PREDMETA 

Razviti u studentima razumijevanje temeljnih matematičkih metoda koje se primjenjuju u ekonomskoj analizi. OČEKIVANI ISHODI UČENJA ZA PREDMET - analizirati grafove funkcija, kako elementarnih tako i ekonomskih funkcija - definirati i objasniti osnovne matematičke pojmove - razumjeti matematičke metode - znati primijeniti matematičke metode u praksi 

SADRŽAJ PREDAVANJA

 Skupovi brojeva. Funkcionalna ovisnost: pojam funkcije, karakteristike, elementarne funkcije, polinomi, ekonomske funkcije. Pojam granične vrijednosti, neprekidnost funkcije, priraštaj argumenta, derivacija funkcije, primjene derivacija, elastičnost, tok i graf funkcije. Matrice: definicije, osobine, računske operacije. Determinante: pojam i izračunavanje. Sustavi linearnih jednadžbi. Rješavanje: Gaussovom metodom eliminacije, pomoću determinanti i pomoću matrica. Rješivost sustava. Neodređeni integral i primitivna funkcija. Tablični integrali. Rješavanje neodređenih integrala: metoda zamjene, metoda parcijalne integracije i neodređeni integral racionalnih funkcija.